เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา kdms

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข

เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูกและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐาน
ที่มีอยู่ได้นั้นจะต้องมีโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ป่วยได้
ประโยชน์จากการร่วมมือกันของแพทย์สองแผนกอย่างไร้รอยต่อวางแผนการรักษา
ได้อย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัยกายภาพบำบัด การผ่าตัดและการดูแล
ต่อเนื่องหลังผ่าตัดที่ต้องรวมเอาศาสตร์ของทั้งสองวิชาแพทย์มาประกอบกัน
เพื่อรักษาคนไข้ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ

Vision

เราจะเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์
การรักษาโรคกระดูกและข้อในประเทศไทย

Core
Values

Purification of patients demand

เราจะค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคนไข้อยู่เสมอ
และตอบสนองด้วยการรักษาด้วยความเยี่ยมยอด

Professionalism & Specialty

เราจะดูแลผู้ป่วยกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพระดับสูง

Teamwork

บุคลลากรทุกคนของข้อดีมีสุข รวมทั้งแพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และในด้านอื่นๆ
จะร่วมกันทำงานเป็นทีมเดียวเพื่อดูแลรักษาคนไข้ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

Omotenashi

เราจะค้นหาและใส่ใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ
โดยไม่หวังผลตอบแทน

top line