ผศ.ดร.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Neurorehabilitation especially in movement disorder
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spasticity
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Electrodiagnostic medicine
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2004 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  – 2009 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  – 2019 ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2013 Neurorehabilitation, The Walton Centre for Neurology and Neurosurgery NHS   Foundation Trust, Liverpool, United Kingdom
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line