เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-Assisted Surgery for Knee  and Hip Replacement)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Knee and Hip Replacement Surgery)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน (Partial Knee Replacement Surgery)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Revision Knee and Hip Arthroplasty)
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2003 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – 2008 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  – 2009 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2014 – 2015 Visiting scholar in Adult Reconstructive Surgery, Stanford University Medical Center, CA, USA
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line