บริการของเรา / การรักษาข้อไหล่แบบองค์รวม ข้อไหล่ ครบ จบที่เดียว

การรักษาข้อไหล่แบบองค์รวม ข้อไหล่ ครบ จบที่เดียว

อาการปวดไหล่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้า ทางด้านข้าง หรือ ทางด้านหลังข้อไหล่นั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย อาจมีสาเหตุโดยตรงจากความผิดปกติของข้อไหล่เองหรืออาจเกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ หรือเกิดจากความผิดปกติของกระดูกคอก็ได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงอาจต้องตรวจเพิ่มเติมทาง ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์หรือการตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI)  เพื่อหาสาเหตุของโรคโดยทีมแพทย์

การปวดไหล่จากปัญหาของข้อไหล่นั้น อาจเกิดจากการอักเสบของเอ็นข้อไหล่, ความเสื่อมของเอ็นรอบข้อไหล่, การฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่, ภาวะข้อไหล่ติด, ข้อไหล่ไม่มั่นคงหลุดซ้ำบ่อย, ข้อไหล่อักเสบจากโรคของข้อไหล่เอง, ตลอดจนข้อไหล่เสื่อม ทั้งนี้การรักษาในแต่ละกลุ่มอาการมีความเหมือนและแตกต่างกัน บางอย่างสามารถใช้การรักษาโดยการพัก ลดการใช้งาน รวมถึงการรับประทานยาลดการปวดการอักเสบได้ แต่อย่างไรก็ดีหลายครั้งจำเป็นที่ควรมีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มอาการโดยการรักษาแบบองค์รวม กล่าวคือ นอกจากการรักษาโดยพัก การลดการใช้งาน และการใช้ยาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดที่เฉพาะเจาะจงกับอาการที่เป็น รวมถึงในบางครั้งอาจต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อรักษา ซึ่งการรักษาโดยทีมแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญอาจช่วยทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลข้อดีมีสุข KDMS ประกอบด้วยทีมดูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาข้อไหล่ ทั้งการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด การกายภาพบำบัด ตลอดจนการผ่าตัดในกรณีมีข้อบ่งชี้  ทั้งนี้หากท่านมีอาการผิดปกติของข้อไหล่ มีอาการปวดไหล่ หรือสงสัยว่าจะมีโรครอบๆข้อไหล่สามารถสอบถามได้จากทีมแพทย์ KDMS ได้    

โรคหรืออาการเด่น

 • การอักเสบของเอ็นข้อไหล่ และ ความเสื่อมของเอ็นรอบข้อไหล่
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อกรอ กระดูกงอกข้อไหล่และกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบออก
 • ภาวะหินปูนเกาะเอ็นข้อไหล่
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อกรอ กระดูกงอกข้อไหล่และเอาหินปูนในเนื้อเอ็นออก
 • การฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อกรอ กระดูกงอกข้อไหล่และเย็บซ่อมเอ็นที่ฉีกขาด
 • ภาวะข้อไหล่ติด
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อตัดพังผืดและทำการจัดดัดข้อไหล่
 • ข้อไหล่อักเสบจากโรคของข้อไหล่เอง
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบออก
  • การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อไหล่เทียม กรณีที่ไหล่เสื่อมระยะรุนแรง
 • ข้อไหล่เสื่อม
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อทำความสะอาดและกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบออก
  • การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อไหล่เทียม ทั้งกรณีข้อไหล่เสื่อมปฐมภูมิ (total shoulder replacement) และกรณีที่ข้อไหล่เสื่อมร่วมกับเอ็นข้อไหล่เสียสภาพ (reverse total shoulder arthroplasty)
 • ภาวะข้อไหล่ไม่มั่นคง หลุดซ้ำบ่อย
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อเย็บซ่อมเยื่อหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาด
  • การผ่าตัดเพื่อสร้างกระดูกรอบข้อไหล่ (glenoid reconstruction, humeral head defect reconstruction)
 • การบาดเจ็บของข้อต่อไหปลาร้าข้อไหล่
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และทำการยึดตรึงข้อต่อไหปลาร้าที่บาดเจ็บ
 • กระดูกข้อไหล่หัก
  • การรักษาด้วยยากิน ยาฉีด การใส่อุปกรณ์พยุงข้อไหล่ และ/หรือ การกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกรอบข้อไหล่ที่หัก ด้วยการใส่โลหะดามกระดูก
top line